LithiumOnTop Emoji

How to download emoji?

You can download the discord emote using the "download the emoji" button above.

Emoji Description

Lithium's logo as an emoji Lithium's logo as an emoji Lithium's logo as an emoji