Sleepy Potato Emoji

How to download emoji?

You can download the discord emote using the "download the emoji" button above.

Emoji Description

A sleeping/sleepy animated potato emote